SZMSZ

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A szervezet neve:
ENERGIA-HATÉKONY ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE
Rövidített név: EHÖSZ

A szervezet székhelye:             2800 Tatabánya, Fő tér 6.
A Szervezet működési területe:         a Magyar Köztársaság területe
A Szervezet alapításának éve:         2006.
A szervezet bejegyzése: Fővárosi Bíróság 2007. március 8-án kelt végzésével, száma: 12430.

Fő tevékenysége: A Szövetség célja az energiahatékonyság növelésére irányultan a környezetvédelem, ismeretterjesztés, nevelés és oktatás – mint kiemelkedően közhasznú tevékenység – az egész társadalmat érintő és az egyéni közös érdekeket is képviselő szolgáltatás, melyet tagjainak és a tagjain keresztül széles körben minden állampolgárhoz eljuttat. Ez a szolgáltatás magában foglalja az ismeretterjesztésen, nevelésen, érdekképviseleten és érdekvédelmen keresztül a hatékony energiagazdálkodás széles körű elterjesztését és színvonalának fejlesztésére irányuló tevékenységeket.

A szervezet Bankszámlája:
Számlavezető bank:             Raiffeisen BANK Zrt.
Számlaszám:                12001008-00152781-00100007
12001008-00152781-00200004  /deviza szla/

A Szervezet azonosítói:
Adószáma:                    18126374-1-41
KSH statisztikai számjele:             18126374-9133-569-01

A Szervezet hivatalos pecsétje:     négyszögletes, rajta a Szövetség legfontosabb adataival: név, székhely, adószám
bankszámlaszám

II.   SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

A Szövetség szervei:
⁃    a közgyűlés
⁃    az elnökség
⁃    a felügyelő bizottság
⁃    a titkárság

A Szövetség Közgyűlése

A Szövetség legfelsőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok képviselőinek összessége.
A Szövetség közgyűlését legalább évente egyszer össze kell hívni, a közgyűlésről szóló részletes rendelkezéseket az Alapszabály tartalmazza.

Elnökség:   3 tagból álló szerv: elnök és 2 elnökségi tag.
Elnök: Schmied Csaba, elnökségi tagok: Dorsánszki Zsolt, Fábián Zsolt.
Az Elnökség üléseit legalább félévente egyszer tartja, de szükség szerint bármikor valamely elnökségi tag kérésére összehívható. Az Elnökségről szóló részletes rendelkezéseket az Alapszabály rögzíti.

Felügyelő Bizottság három tagból áll, tagok: Kovács Lajos, Puskás Péter, Zsinka László. Működését részletesen az Alapszabály X. fejezete rögzíti.

Könyvvizsgáló – a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik (amennyiben erre igény merül fel) a Szövetség pénzügyeinek és a számvitel ellenőrzésére könyvvizsgáló megbízása.
A könyvvizsgáló megbízatása legalább egyéves időtartamra szól.
A könyvvizsgáló javadalmazásának mértékét a Közgyűlés állapítja meg.

Titkárság

A Szövetség igazgatási, operatív gazdasági-pénzügyi feladatait, a Szövetség szervezeti működőképességének biztosítását egyelőre a Titkárság látja el.

A Titkárság szervezeti felépítése:

Ügyvezető titkár: Moskovics Krisztina. A Szövetség elnöksége nevezi ki, aki feladatait társadalmi munkában látja el, valamennyi költségének megtérítés mellett.  A Közgyűlés hozhat olyan határozatot, hogy feladatait munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban, díjazás ellenében látja el.
A Titkárságot az  Ügyvezető Titkár  vezeti.

Az Ügyvezető Titkár feladata:
a Szövetség szakmai munkájának irányítása, a Közgyűlés, az Elnökség, és az Elnök  által ráruházott feladatok ellátása
⁃    tanácskozási joggal részt vesz a közgyűléseken és az elnökségi üléseken
⁃    az Elnök rendelkezéseinek megfelelően elláthatja a Szövetség képviseletét is
⁃    titkárság vezetése.

A Titkárság: a Távfűtési Rendszert Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. megbízási jogviszony keretében látja el.
Feladatai általános adminisztrációs, koordinációs, végrehajtó és képviselet, valamint a Közgyűlés és Elnökség üléseinek előkészítését és döntései végrehajtásának szervezése, a Szövetség működésével kapcsolatos ügyviteli és ügykezelési, a Szövetség gazdálkodásával kapcsolatos feladatok

A Titkárság konkrét feladatai:
– adatlapok, kérdőívek megszerkesztése, levelezés, kapcsolattartás
– konferenciák, előadások, tanulmányutak előkészítése és megszervezése,lebonyolítása
– közgyűlések és elnökségi ülések előkészítése,
– pályázatok koordinálása
– jegyzőkönyv vezetése,
– határozatok nyilvántartása a Határozatok Tárában,
– a meghozott határozatok végrehajtása, lebonyolítása
– a honlap folyamatos frissítése

III. A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE

A Szövetség törvényes, önálló és általános képviselője a Szövetség elnöke. Az elnök az elnökség tagjainak közreműködésével irányítja és vezeti a Szövetség tevékenységét.
Az elnök akadályoztatása esetén képviseleti jogkörét az általa meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve, a Szövetség valamely elnökségi tagjára, valamint az ügyvezető titkárra is átruházhatja.

IV. GAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.
A Szövetség vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.
A Szövetségnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartania. A Szövetség befektetési tevékenységet csak a közgyűlés által elfogatott befektetési szabályzat szerint folytathat.

A Szövetség vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai feladatokat a 2B Mérnökiroda Kft./ Tatabánya, Réti út 82/5/ képviseletében: Bekecsné Bodányi Szilvia látja el.

A Szövetség vagyonának felhasználásáról a közgyűlés dönt.
Az Elnökség gyakorolja a munkáltatói jogokat a Szövetség alkalmazottai felett. A Szövetség elnöke jogosult az alkalmazott(ak) alapbérének és költségtérítésének összegét meghatározni.

A Szövetség bankszámlái feletti rendelkezésre jogosultak: önállóan Schmied Csaba elnök, és Moskovics Krisztina ügyvezető titkár.

V. HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetsége szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzat hatálya kiterjed a Szövetség valamennyi tartós, eseti jogviszonyban álló munkavállalókra. A Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a mellékletét képező belső szabályzatok betartása minden munkavállalóra nézve kötelező. A szabályzatok be nem tartása személyi felelősségre vonást eredményez.
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat csak a közgyűlés határozatával módosítható.
Az SZMSZ mellékletét képező belső szabályzatok:
– számviteli politika, pénzkezelési szabályzat, leltározási és selejtezési szabályzat, értékelési szabályzat, bizonylati rend, ügyviteli rend.

Az SZMSZ rendelkezéseit a Szövetség tagjai megismerték.

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az elfogadás napján lép hatályba.

Kelt:

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Szövetség Közgyűlésének 2013. 05.29-én tartott ülése elfogadta és megállapította, hogy jelen Szabályzat hatályos.

…..…………………………….
Schmied Csaba
elnök

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.